„GRZYBMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000255777
Numer REGON: 300281461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/335738/21/718]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRZYBMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina WIELICHOWO miejscowość WIELICHOWO-WIEŚ2009-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELICHOWO-WIEŚ ulica ŁUBNICKA nr domu 1 kod pocztowy 64-050 poczta WIELICHOWO kraj POLSKA 2009-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO -14 MARCA 2006 ROKU PRZED NOTARIUSZEM GRZEGORZEM BORTEL W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W KOŚCIANIE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 26, NUMER REPERTORIUM A 690/2006.2006-05-09 do dziś
2W DNIU 11 GRUDNIA 2008 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOŚCIANIE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 26 U NOTARIUSZA GRZEGORZA BORTEL AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 4526/2008 DOKONANO ZMIAN § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI.2009-03-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2018R., REP. A NR 18577/2018, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO §7 I §8 UMOWY SPÓŁKI2019-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKI2006-05-09 do dziś
2. ImionaADAM2006-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2019-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2019-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKI2006-05-09 do dziś
2. ImionaADAM2006-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-03-04 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-04 do dziś
349 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-03-04 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-03-04 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-03-04 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-04 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-03-04 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-03-04 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-04 do dziś
1046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres 14.03.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
2data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
3data złożenia 07.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
4data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
5data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
6data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
7data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
8data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
10data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
12data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
15data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.03.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.03.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów