„DOLINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000255731
Numer REGON: 140537556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2012-09-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26806/12/661]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ANTONIEGO FONTANY nr domu 28 nr lokalu 3 kod pocztowy 01-885 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2006 R. NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ZGODA 3 LOK.1 REP: A NR 1428/20062006-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„GLERA EHF” SPÓŁKA Z SIEDZIBĄ W ISLANDII2006-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁOTYCH2006-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2006-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFJELDSTED2006-04-25 do dziś
2. ImionaHJORTUR2006-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPURZYCKA2006-04-25 do dziś
2. ImionaTERESA SABINA2006-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2006-04-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2006-04-25 do dziś
251 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-04-25 do dziś
351 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-04-25 do dziś
451 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2006-04-25 do dziś
551 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-04-25 do dziś
651 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-04-25 do dziś
755 30 A RESTAURACJE2006-04-25 do dziś
855 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2006-04-25 do dziś
955 40 Z BARY2006-04-25 do dziś
1055 51 Z STOŁÓWKI2006-04-25 do dziś
1155 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2006-04-25 do dziś
1215 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2006-04-25 do dziś
1370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-25 do dziś
1470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-25 do dziś
1570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-25 do dziś
1674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-04-25 do dziś
1774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-04-25 do dziś
1874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-04-25 do dziś
1974 40 Z REKLAMA2006-04-25 do dziś
2074 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-04-25 do dziś
2174 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-25 do dziś
2215 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI2006-04-25 do dziś
2315 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-04-25 do dziś
2451 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2006-04-25 do dziś
2551 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-04-25 do dziś
2651 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-04-25 do dziś
2751 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-25 do dziś
2851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2007 okres ROK 20062007-07-09 do dziś
2data złożenia 27.06.2008 okres ROK 20072008-07-02 do dziś
3data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
4data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
5data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20062007-07-09 do dziś
2ROK 20072008-07-02 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20062007-07-09 do dziś
2ROK 20072008-07-02 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów