BONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000255584
Numer REGON: 140525381
Numer NIP: 5272506667
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2009-03-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5434/9/353]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140525381 NIP 52725066672007-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOLEJOWA nr domu 11/13 kod pocztowy 00-961 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2006 R. NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI -KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK.33, REP. A NR 4398/20062006-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2009-03-23 do dziś
2. ImionaTHI THUY2009-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2009-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2009-03-23 do dziś
2. ImionaTHI THUY2009-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-04-21 do dziś
252 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-04-21 do dziś
355 1 HOTELE2006-04-21 do dziś
455 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-04-21 do dziś
555 4 BARY2006-04-21 do dziś
655 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2006-04-21 do dziś
760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2006-04-21 do dziś
863 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-04-21 do dziś
963 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-04-21 do dziś
1018 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2006-04-21 do dziś
1174 4 REKLAMA2006-04-21 do dziś
1251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-04-21 do dziś
1351 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2006-04-21 do dziś
1451 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-04-21 do dziś
1551 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2006-04-21 do dziś
1651 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-04-21 do dziś
1752 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-04-21 do dziś
1852 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-04-21 do dziś
1952 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów