BON - VENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000255519
Numer REGON: 300280154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-12-03
Sygnatura akt[RDF/363284/21/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3002801542007-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON -VENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 58-64 kod pocztowy 61-807 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.2006 R.; VIOLETTA DOLATA NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, 60-836 POZNAŃ, UL. MICKIEWICZA 24/5; REPERTORIUM A NR 2413/2006.2006-05-08 do dziś
220.05.2019 R REP. A. NR 2180/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ - KUCHLEWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL.PIASKOWEJ 3/3; -WYKREŚLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI §5 UMOWY I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA; - UCHYLENIE §19 UMOWY W CAŁOŚCI; - ZMIANA NUMERACJI §20 UMOWY, W TEN SPOSÓB, IŻ DOTYCHCZASOWY §20 OTRZYMUJE NR §19; - WYKREŚLENIE W CAŁOŚCI §20 I 21 UMOWY.2019-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALFA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3016872602018-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000379861 2018-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNY2019-01-30 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2019-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-08-07 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2019-08-07 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-08-07 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-08-07 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-08-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-08-07 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-08-07 do dziś
864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-08-07 do dziś
964 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-08-07 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres 22.03.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
2data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
3data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
6data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
7data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
10data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
11data złożenia 16.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
12data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
13data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
15data złożenia 03.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.03.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.03.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów