SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „ZIELONY DOM”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000255257
Numer REGON: 001376078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-08-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/39372/23/23]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-04-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013760782006-04-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „ZIELONY DOM”2006-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 2279 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2006-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARABUTA nr domu 6 kod pocztowy 02-843 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 MARCA 1989 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I UCHWALENIA NOWEJ TREŚCI STATUTU 15 GRUDNIA 2005 R.2006-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2006-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALSKA2023-04-17 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2023-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-04-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-17 do dziś
21. NazwiskoKOWALSKI2023-04-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2023-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-04-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŁTOWICZ2023-08-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWOWSKI2006-04-13 do dziś
2. ImionaJAN JERZY2006-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaORLIŃSKI2006-04-13 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ANDRZEJ2006-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-13 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-04-13 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
2data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-11 do dziś
6data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
7data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów