CSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000255128
Numer REGON: 020274868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2012-08-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/20614/12/552]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PROSTA nr domu 36 kod pocztowy 53-508 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2006 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ: ROBERT BRONSZTEJN I BARTOSZ MASTERNAK, SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU RYNEK 7, REP. A NR 1122/2006 10.04.2006 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ: ROBERT BRONSZTEJN I BARTOSZ MASTERNAK, SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU RYNEK 7, ZMIANA PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 1969/20062006-04-13 do dziś
227.11.2007 R., REP. A NR 8626/2007, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU RYNEK NR 7, ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 5 UST. 1, PAR. 14 UST. 6, PAR. 14 UST. 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2008-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9310548602008-02-12 do dziś
4. Numer KRS0000045416 2008-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały861 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 861.000,00 ZŁ (OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego861000,00 ZŁ2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2006-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOSZA2006-04-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2006-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2006-04-13 do dziś
228 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2006-04-13 do dziś
345 BUDOWNICTWO2006-04-13 do dziś
465 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-04-13 do dziś
570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-04-13 do dziś
674 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2006-04-13 do dziś
774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-04-13 do dziś
874 40 Z REKLAMA2006-04-13 do dziś
974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
2data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
3data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-19 do dziś
4data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
6data złożenia 03.08.2012 okres 2011 R.2012-08-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-19 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
62011 R.2012-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-19 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
62011 R.2012-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów