„EMPRESA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000254962
Numer REGON: 080105900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2016-11-10
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/17703/16/433]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPRESA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2006-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica SOBIESKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2008-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2006 R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NUMER 1548/2006.2006-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄBEK2012-03-02 do dziś
2. ImionaARTUR2012-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500,00 ZŁ2012-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2006-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄBEK2012-03-02 do dziś
2. ImionaARTUR2012-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-05-14 do dziś
2data złożenia 16.04.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-05-14 do dziś
3data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
4data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-26 do dziś
6data złożenia 26.10.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-10 do dziś
7data złożenia 26.10.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-10 do dziś
8data złożenia 26.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-10 do dziś
9data złożenia 26.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-10 do dziś
10data złożenia 26.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-05-14 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-05-14 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-26 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-10 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-05-14 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-05-14 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-26 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-10 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów