GRZEGRZÓŁKA & KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000254913
Numer REGON: 140487829
Numer NIP: 7010016236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-11-02
Sygnatura akt[RDF/359909/21/254]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140487829 NIP 70100162362010-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGRZÓŁKA & KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2010-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica JANKA WIŚNIEWSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 81-335 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2010-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2006 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF KAZIMIERZ KACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NR 720/2006.2006-04-11 do dziś
203.03.2010 R., REPERTORIUM A NUMER: 816/2010, KRYSTIAN BUSZMAN NOTARIUSZ, 87-100 TORUŃ -§ 3, -§ 7, -USTĘP PIERWSZY § 10, -PIĄTY USTĘP § 13, -USTĘP PIERWSZY § 16, -USTĘP DRUGI § 18.2010-03-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.12.2015R., REPERTORIUM A NR 9718/2015, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, 87-100 TORUŃ, UL. MAŁE GARBARY 5, PAR.22016-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGRZÓŁKA2016-01-26 do dziś
2. ImionaRENATA2016-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN2016-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKA2016-01-26 do dziś
2. ImionaANITA2016-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN2016-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGRZÓŁKA2016-10-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-30 do dziś
277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-30 do dziś
377 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-03-30 do dziś
477 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-03-30 do dziś
582 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-03-30 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-03-30 do dziś
773 1 REKLAMA2010-03-30 do dziś
868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-30 do dziś
963 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-30 do dziś
1092 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres 01.06.2006 -31.12.20062007-10-25 do dziś
2data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
3data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
4data złożenia 01.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-15 do dziś
5data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
6data złożenia 06.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
7data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
8data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
10data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
11data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
12data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
15data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2006 -31.12.20062007-10-25 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-03-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2006 -31.12.20062007-10-25 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-03-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów