CULMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000254853
Numer REGON: 220214386
Numer NIP: 5842579084
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-06-03
Sygnatura akt[RDF/117643/19/41]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220214386 NIP 58425790842007-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2006-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica F.HYNKA nr domu 73 G kod pocztowy 80-465 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2006-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.03.2006, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ, GDAŃSK UL. GRUNWALDZKA 71/73, REP. A 5664/20062006-04-10 do dziś
208.01.2007 R. REP. A NR 567/2007, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI GDAŃSK UL. GRUNWALDZKA 71/73 M.10 -ZMIANA PAR. 6 UST. 12007-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPOWSKI2016-03-11 do dziś
2. ImionaBOGDAN2016-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ2016-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPOWSKI2006-04-10 do dziś
2. ImionaBOGDAN2006-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2006-04-10 do dziś
263 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2006-04-25 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-04-25 do dziś
474 40 Z REKLAMA2006-04-25 do dziś
545 BUDOWNICTWO2006-04-25 do dziś
655 HOTELE I RESTAURACJE2006-04-25 do dziś
763 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2006-04-25 do dziś
863 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2006-04-25 do dziś
963 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2006-04-25 do dziś
1074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2007 okres 28.03.2006 -31.10.2006 R.2007-05-30 do dziś
2data złożenia 16.05.2008 okres 01.11.2006-31.10.20072008-06-13 do dziś
3data złożenia 15.05.2009 okres 01.11.2007-31.10.20082009-05-28 do dziś
4data złożenia 10.06.2010 okres 01.11.2008 -31.10.20092010-06-29 do dziś
5data złożenia 24.10.2012 okres 01.11.2010 R. - 31.10.2011 R.2012-11-07 do dziś
6data złożenia 24.10.2012 okres 01.11.2009 - 31.10.20102012-11-07 do dziś
7data złożenia 13.05.2013 okres 01.11.2011 - 31.10.20122013-05-21 do dziś
8data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-05-22 do dziś
9data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-03-11 do dziś
10data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.11.2013 DO 31.10.20142016-03-11 do dziś
11data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
12data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-04-30 do dziś
13data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.03.2006 -31.10.2006 R.2007-05-30 do dziś
201.11.2006-31.10.20072008-06-13 do dziś
301.11.2007-31.10.20082009-05-28 do dziś
401.11.2008 -31.10.20092010-06-29 do dziś
501.11.2010 R. - 31.10.2011 R.2012-11-07 do dziś
601.11.2009 - 31.10.20102012-11-07 do dziś
701.11.2011 - 31.10.20122013-05-21 do dziś
8OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-05-22 do dziś
9OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-03-11 do dziś
10OD 01.11.2013 DO 31.10.20142016-03-11 do dziś
11OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
12OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.03.2006 -31.10.2006 R.2007-05-30 do dziś
201.11.2006-31.10.20072008-06-13 do dziś
301.11.2007-31.10.20082009-05-28 do dziś
401.11.2008 -31.10.20092010-06-29 do dziś
501.11.2010 R. - 31.10.2011 R.2012-11-07 do dziś
601.11.2009 - 31.10.20102012-11-07 do dziś
701.11.2011 - 31.10.20122013-05-21 do dziś
8OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-05-22 do dziś
9OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-03-11 do dziś
10OD 01.11.2013 DO 31.10.20142016-03-11 do dziś
11OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
12OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów