GS NEOTEK CO., LTD. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000254836
Numer REGON: 020268483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2009-03-02
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/1870/9/153]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2006-04-07 do dziś
3. NazwaGS NEOTEK CO., LTD. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE2006-04-07 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejGS NEOTEK CO., LTD. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2006-04-07 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMMERCIAL REGISTRATION OFFICE, NUMER 018941 PROWADZONY PRZEZ SEOUL CENTRAL DISTRICT COURT2006-04-07 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO KOREI POŁUDNIOWEJ2006-04-07 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-07 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-04-07 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WROCŁAW ulica ŚW. ANTONIEGO nr domu 2-4 kod pocztowy 50-073 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-03-02 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj KOREA POŁUDNIOWA jednostka podziału terytorialnego SEUL, SPECJALNE MIASTO miejscowość SEUL ulica GURU-DONG nr domu 588 nr lokalu kod pocztowy poczta 2006-04-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2006-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDYREKTOR REPREZENTUJĄCY (REPRESENTATIVE DIRECTOR) MIANOWANY PRZEZ RADĘ DYREKTORÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I CZUWA NAD JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ2006-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOI2006-04-07 do dziś
2. ImionaSUNG JIN2006-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymREPREZENTUJĄCY2006-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA DYREKTORÓW2006-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUH2006-04-07 do dziś
2. ImionaJUNG SOO2006-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAM2006-04-07 do dziś
2. ImionaKI JUNG2006-04-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAM2006-04-07 do dziś
2. ImionaKEE CHEON2006-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoHWANG2006-07-31 do dziś
2. ImionaMYONG HA2006-07-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE BRANŻY INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI2006-04-07 do dziś
272 2 DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMISTYCZNA, SERWIS I DOSTARCZANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH2006-04-07 do dziś
393 05 Z NADZOROWANIE (ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ, INFORMATYCZNEJ ORAZ ŁĄCZNOŚCI W AUTOMATYCE, DOSTAWIE MOCY, INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH O PRZEZNACZENIU ARCHITEKTONICZNYM ORAZ SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ); USŁUGI TYPU ESCO (DIAGNOSTYKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ITP.); PROWADZENIE ZAKŁADÓW GAZOWNICZYCH;2006-04-07 do dziś
445 2 PROWADZENIE ZAGRANICZNEJ DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ (INFORMATYKA I ŁĄCZNOŚC, ROBOTY ELEKTRYCZNE, INŻYNIERYJNE, ARCHITEKTONICZNE I INNE TECHNICZNE)2006-04-07 do dziś
572 60 Z INTEGROWANIE SYSTEMÓW2006-04-07 do dziś
664 20 G DZIAŁALNOŚĆ INTERNETOWA2006-04-07 do dziś
770 20 Z WYNAJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI2006-04-07 do dziś
832 20 WYTWARZANIE URZĄDZEŃ DO KOMUNIKACJI PRZEWODOWO-BEZPRZEWODOWEJ2006-04-07 do dziś
931 50 Z BUDOWANIE, SPRZEDAŻ I WYTWARZANIE NADAJNIKÓW, URZĄDZEŃ DO PRZEKAZU OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH2006-04-07 do dziś
1051 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ NA RACHUNEK WŁASNY I W CHARAKTERZE AGENCJI2006-04-07 do dziś
1174 87 WSZELKIE CZYNNOŚCI SŁUŻĄCE PROWADZENIU POWYŻSZEJ DZIAŁALNOŚCI2006-04-07 do dziś
1251 86 Z SPRZEDAŻ CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH I OSPRZĘTU2006-04-07 do dziś
1374 20 A PROJEKTOWANIE, WYTWARZANIE, INSTALOWANIE, NAPRAWA I SPRZEDAŻ SYSTEMÓW I PRODUKTÓW KONTROLI BUDYNKÓW, PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRZETWARZANIA INFORMACJI, A TAKŻE ZWIĄZANE Z TYM PODWYKONAWSTWO I WYKONAWSTWO NA POTRZEBY MODERNIZACJI SYSTEMÓW; TWORZENIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH; PROJEKTOWANIE, SPRZEDAŻ I BUDOWANIE SYSTEMÓW KIEROWANIA RUCHEM; PROJEKTOWANIE I ROBOTY INSTALACYJNE URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA; PROJEKTOWANIE I INSTALOWANIE URZĄDZEŃ REKULTYWACJI GRUNTU; PROJEKTOWANIE I WZNOSZENIE OBIEKTÓW UTYLIZACJI ODPADÓW; PROJEKTOWANIE I INSTALOWANIE URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW2006-04-07 do dziś
1472 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE APLIKACJI SIECIOWYCH2006-04-07 do dziś
1551 84 Z SPRZEDAŻ SERWERÓW I URZĄDZEŃ DO ZAPISYWANIA (MATRYC DYSKOWYCH)2006-04-07 do dziś
1645 31 PRACE ELEKTRYCZNE I SPRZEDAŻ CZĘŚCI2006-04-07 do dziś
1745 34 Z WYKONYWANIE PODŁĄCZEŃ DO URZĄDZEŃ W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH (NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWE, W ENERGETYCE, DO PRZESYŁU CHEMIKALIÓW I GAZU, W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH) ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH2006-04-07 do dziś
1845 21 INŻYNIERIA (O ZASTOSOWANIU W ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ, ŁĄCZNOŚCI INFORMATYCZNEJ, AUTOMATYCE, DOSTAWIE MOCY, INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH O PRZEZNACZENIU ARCHITEKTONICZNYM, SYSTEMACH KIEROWANIA RUCHEM, SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA)2006-04-07 do dziś
1931 62 A WYTWARZANIE I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ CZĘŚCI DO NICH (URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE, URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE, ITP.)2006-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
2data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-07-30 do dziś
3data złożenia 20.02.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-02-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-07-30 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-02-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów