„HEXLABS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000254635
Numer REGON: 140455137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-07-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/32525/14/328]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP1404551372006-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEXLABS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA nr domu 15A nr lokalu 1B kod pocztowy 00-640 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY, REP. A 791/2006, SPORZĄDZONY W DNIU 2 MARCA 2006 R. PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ STAROSTĘ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ, UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK. 89/91 W WARSZAWIE ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2006 R. REPERTORIUM A NR 1270/2006 R.2006-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZYŃSKI2006-04-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERGIEJEW2006-04-06 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN RYSZARD2006-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERGIEJEW2006-04-06 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN RYSZARD2006-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZYŃSKI2006-04-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-04-06 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-06 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-06 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-04-06 do dziś
593 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-06 do dziś
674 13 A BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ.2006-04-06 do dziś
774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-06 do dziś
892 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-06 do dziś
952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-04-06 do dziś
1052 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-04-06 do dziś
1152 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-06 do dziś
1272 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-04-06 do dziś
1372 2 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA.2006-04-06 do dziś
1472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2006-04-06 do dziś
1572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-04-06 do dziś
1672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-04-06 do dziś
1772 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-04-06 do dziś
1874 40 Z REKLAMA2006-04-06 do dziś
1974 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres ROK 20062007-08-09 do dziś
2data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-07 do dziś
3data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-07 do dziś
4data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-07 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-07 do dziś
6data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-07 do dziś
7data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20062007-08-09 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-07 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-07 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-07 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-07 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20062007-08-09 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-07 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-07 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-07 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-07 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów