FIRMA HANDLOWA J.B. SPÓŁKA JAWNA JERZY SEKUŁA I SPÓŁKA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000254568
Numer REGON: 015579340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[RDF/109921/19/557]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015579340 NIP 53218475302008-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA J.B. SPÓŁKA JAWNA JERZY SEKUŁA I SPÓŁKA2006-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2006-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość OTWOCK ulica KOŁŁĄTAJA nr domu 1 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2006-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.03.20062006-04-05 do dziś
203.08.2006 R. -ZMIENIONY PARAGRAF 6.2006-09-06 do dziś
328.12.2007 R. ZMIANA § 5, § 62008-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2006-04-05 do dziś
2. ImionaJERZY2006-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-04-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-04-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-04-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-04-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2006-04-05 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2006-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-04-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-04-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-04-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-04-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2006-04-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2006-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-04-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-04-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNA2008-12-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2006-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNA2008-12-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2006-04-05 do dziś
2. ImionaJERZY2006-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2006-04-05 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2006-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2006-04-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2006-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-04-29 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-29 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-29 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-04-29 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2008-04-29 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2008-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2008 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-04-29 do dziś
2data złożenia 26.11.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-12-22 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
4data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-04-24 do dziś
5data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-24 do dziś
6data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-24 do dziś
7data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-24 do dziś
8data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-24 do dziś
9data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-24 do dziś
10data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
11data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-24 do dziś
12data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-04-29 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-12-22 do dziś
301.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-04-24 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-24 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-24 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów