A-Z TRAFNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000254479
Numer REGON: 240347232
Numer NIP: 9492012544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-12
Sygnatura akt[RDF/413911/22/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z TRAFNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2020-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. LIPOWA nr domu 45 nr lokalu 170 kod pocztowy 42-229 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2020-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2006 R., ADAM SADOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REPERTORIUM A NR 1097/20062006-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALA2016-11-10 do dziś
2. ImionaWIOLETTA PATRYCJA2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALA2016-11-10 do dziś
2. ImionaROMAN2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW2006-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALA2006-04-10 do dziś
2. ImionaJACEK2006-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2016-11-10 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2016-11-10 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2016-11-10 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-11-10 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-11-10 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2016-11-10 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2016-11-10 do dziś
881 21 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2016-11-10 do dziś
938 11 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2007 okres 21.03.2006 -31.12.20062007-10-15 do dziś
2data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
3data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
4data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
5data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
6data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
7data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
8data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
12data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
15data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
16data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.03.2006 -31.12.20062007-10-15 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.03.2006 -31.12.20062007-10-15 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów