A.M. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000254409
Numer REGON: 120246478
Numer NIP: 6772267930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-08-05
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/16319/21/671]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PODŁĘSKA nr domu 9 nr lokalu 51A kod pocztowy 30-865 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22 MARCA 2006 R., PRZEZ NOTARIUSZA: IWONĘ CYZ-HEJMO W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 13 W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 2568/20062006-03-31 do dziś
213.08.2020 R., REP. A NR 5147/2020, NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH, ZMIANA §32020-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKI2020-10-22 do dziś
2. ImionaMAREK MARIA2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2020-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES) SAMODZIELNIE-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2006-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-10-22 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-22 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-10-22 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-10-22 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-22 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-22 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-10-22 do dziś
864 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-22 do dziś
994 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres III -XII 2006 ROKU2007-07-19 do dziś
2data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-11-07 do dziś
3data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 31.12.20082009-06-29 do dziś
4data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
5data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-24 do dziś
6data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-09 do dziś
7data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-09 do dziś
8data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-11-07 do dziś
201.01.2008 31.12.20082009-06-29 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-07-19 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów