CUO PRO ACTA KRZYSZTOF KULESZA TOMASZ WŁAD SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000254315
Numer REGON: 140492428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2018-09-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/55343/18/205]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUO PRO ACTA KRZYSZTOF KULESZA TOMASZ WŁAD SPÓŁKA JAWNA2006-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN.15.03.2006 R.2006-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2006-03-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁAD2006-03-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2006-03-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁAD2006-03-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 51 DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2006-03-31 do dziś
274 70 USŁUGI SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA OBIEKTÓW2006-03-31 do dziś
374 13 USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-03-31 do dziś
463 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-03-31 do dziś
574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-03-31 do dziś
674 40 REKLAMA2006-03-31 do dziś
772 22 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2006-03-31 do dziś
852 61 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-03-31 do dziś
974 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-03-31 do dziś
1074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-31 do dziś
1174 14 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI, Z WYŁĄCZENIEM PODATKÓW2006-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów