„ARTEMIS INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000254301
Numer REGON: 140503497
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2014-09-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/47897/14/42]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140503497 NIP 70100121612007-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEMIS INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI2014-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 80 kod pocztowy 00-517 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16 MARCA 2006 ROKU, NOTARIUSZ CEZARY SIDOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 225/2006.2006-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2006-03-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000, - ZŁOTYCH2006-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPUNAR2006-03-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500, - ZŁOTYCH2006-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZOMIRSKA2013-08-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA TERESA2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ2013-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-03-31 do dziś
274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-03-31 do dziś
374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2006-03-31 do dziś
474 40 Z REKLAMA2006-03-31 do dziś
574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-31 do dziś
680 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-03-31 do dziś
774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-03-31 do dziś
865 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-03-31 do dziś
967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-31 do dziś
1070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-03-31 do dziś
1170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-03-31 do dziś
1272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-03-31 do dziś
1372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-03-31 do dziś
1473 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2006-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2007 okres 06.03.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
2data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
4data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
5data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
6data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
7data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 10.12.20132014-09-15 do dziś
8data złożenia 07.08.2014 okres OD 11.12.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.03.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 10.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 11.12.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.03.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 10.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 11.12.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji11.12.2013R, UCHWAŁA NR.1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, SPORZĄDZONA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ AGATĘ REDLICKĄ -SKUPIŃSKĄ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ 33 LOK. 23 W DNIU 11.12.2013R, REP. A NR 1227/20132014-01-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SPÓŁKI UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDUSZEK2014-01-14 do dziś
2. ImionaBOGDAN JÓZEF2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów