GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000254205
Numer REGON: 020270681
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/446469/22/711]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0202706812006-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica TĘCZOWA nr domu 7 kod pocztowy 53-601 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2006-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.03.2006 R., REPERTORIUM A NR 2612/2006, NOTARIUSZ BARBARA WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4A/2.2006-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYTY2006-03-30 do dziś
2. ImionaJULIUSZ WITOLD2006-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 275 000 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUERRA2006-03-30 do dziś
2. ImionaANGEL2006-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275 000 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego550000,00 ZŁ2006-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYTY2006-03-30 do dziś
2. ImionaJULIUSZ WITOLD2006-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUERRA2006-03-30 do dziś
2. ImionaANGEL2006-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2009 okres 2008 R.2009-11-17 do dziś
2data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
3data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
4data złożenia 17.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-17 do dziś
5data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-18 do dziś
6data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
7data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-11-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-11-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów