„BUDMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000254132
Numer REGON: 300118519
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279345/21/784]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP3001185192006-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2019-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. ADAMA ASNYKA nr domu 44 nr lokalu 21 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2019-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.09.2005 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 10600/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA. 14.03.2006 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 2154/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA SPROSTOWANO § 6.2006-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2006-03-31 do dziś
2. ImionaBOGDAN2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2015-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2006-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2008-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2013-09-25 do dziś
2. ImionaBOGDAN STANISŁAW2013-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 41 Z TYNKOWANIE2006-03-31 do dziś
245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-03-31 do dziś
345 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-03-31 do dziś
445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-03-31 do dziś
545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-03-31 do dziś
645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-03-31 do dziś
745 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-03-31 do dziś
845 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-03-31 do dziś
945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-03-31 do dziś
1041 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2006 okres 03.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
2data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
3data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
6data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
7data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
8data złożenia 13.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
9data złożenia 02.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
10data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
11data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
12data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13data złożenia 05.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
14data złożenia 27.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów