A.M.S.BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000253975
Numer REGON: 140442169
Numer NIP: 5222799727
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/73672/21/922]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140442169 NIP 52227997272007-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.S.BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2006, RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE PRZY ALEI KRAKOWSKIEJ 29, 05-090 RASZYN, REPERTORIUM A NUMER 1234/2006 14.03.2006, RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, REP. A NUMER 1779/2006, ZM. § 5 UST. 12006-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEL-SAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0172839442018-10-23 do dziś
4. Numer KRS0000009457 2018-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2018-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2006-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 12 Z PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2018-10-23 do dziś
241 10 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2007 okres 01.03.2006 -31.12.20062007-09-21 do dziś
2data złożenia 02.11.2012 okres 01.01.2007 - 31.12.20072012-12-06 do dziś
3data złożenia 02.11.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082012-12-06 do dziś
4data złożenia 02.11.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-12-06 do dziś
5data złożenia 02.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-12-06 do dziś
6data złożenia 02.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-06 do dziś
7data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
8data złożenia 09.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-27 do dziś
9data złożenia 09.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-27 do dziś
10data złożenia 09.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
11data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2006 -31.12.20062007-09-21 do dziś
201.01.2007 - 31.12.20072012-12-06 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082012-12-06 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092012-12-06 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102012-12-06 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-12-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2006 -31.12.20062007-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów