IMG ARENA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000253956
Numer REGON: 240337015
Numer NIP: 9691447196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[RDF/454306/22/731]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIMG ARENA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina PILCHOWICE miejscowość ŻERNICA2006-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻERNICA ulica WIŚNIOWA nr domu 1 kod pocztowy 44-144 poczta ŻERNICA kraj POLSKA 2014-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2006 R. NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM „A” NR 996/20062006-03-28 do dziś
202.08.2006 R., NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 5924/2006 DODANO: PAR. 4 PKT 14-18 ZMIENIONO: PAR. 6 PKT 1, 42006-08-31 do dziś
331.01.2011 R. -REP. „A” NR 614/2011, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH -ZMIENIONO: § 2; § 15; § 172011-02-28 do dziś
410.07.2014 R. - REP. „A” NR 4683/2014, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIANA § 22014-09-26 do dziś
528.10.2021 R., NOTARIUSZ MAGDALENA GORYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1457/2021 - ZMIENIONO: §2, §4, §6 PKT 3, §6 PKT 4, - USUNIĘTO: §19, §20, §21, §22 UMOWY SPÓŁKI2021-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDH TENNIS LIMITED2009-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 250.000,00; -ZŁ2009-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-07-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2011-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLONGE2021-11-10 do dziś
2. ImionaDESMOND FREDERICK2021-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYDDON2021-11-10 do dziś
2. ImionaMICHAEL CHARLES2021-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRONEK2006-03-28 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2006-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-03-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2021-11-10 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-11-10 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-11-10 do dziś
426 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2021-11-10 do dziś
526 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2021-11-10 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-10 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-11-10 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-11-10 do dziś
993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
2data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
3data złożenia 14.09.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-10-05 do dziś
4data złożenia 14.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-05 do dziś
5data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-14 do dziś
6data złożenia 24.05.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-07-10 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
8data złożenia 06.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
10data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
12data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
13data złożenia 08.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
14data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
15data złożenia 21.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-10-05 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-10-05 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-14 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-07-10 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-10-05 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-10-05 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-14 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-07-10 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów