„BMKA” STAŚKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000253754
Numer REGON: 852495039
Numer NIP: 8730011977
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-01-27
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/576/23/169]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 8524950392007-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BMKA” STAŚKO SPÓŁKA JAWNA2020-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2020-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. JÓZEFA PĘDRACKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 33-101 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2020-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ANEKS O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DN.26.01.2006 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN. 18.10.2006 I PÓŹNIEJSZYCH ANEKSÓW M.IN. Z DN.01.02.2001, 01.01.2002 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DN.14.03.2004 § 7 UMOWY2006-03-24 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.02.2006 R. - ZMIANA § 1, § 22007-02-28 do dziś
324.11.2008 R. -ZMIANA § 22009-01-07 do dziś
428.04.2010 R ZMIANA § 22010-12-01 do dziś
502.12.2019 R. ZMIANA: § 2, § 3, § 11 UMOWY SPÓŁKI2020-01-16 do dziś
604.02.2020 R., ZMIANA §1, §3, §5, §62020-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-03-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM OBROTÓW W DWÓCH KOLEJNYCH LATACH 2004, 2005 ZGODNIE Z KODEKSEM SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 24 § 4 I PRZEPISAMI O RACHUNKOWOŚCI UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.01.2006 JEDNOMYŚLNIE POSTANOWIONO PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ FIRMĘ HANDLOWO-DORADCZĄ „BMKA” ARTUR STAŚKO, BEATA BIELECKA-STAŚKO W SPÓŁKĘ JAWNĄ O NAZWIE FIRMA HANDLOWO-DORADCZA „BMKA” ARTUR STAŚKO, BEATA BIELECKA-STAŚKO SPÓŁKA JAWNA2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-DORADCZA „BMKA” ARTUR STAŚKO, BEATA BIELECKA-STAŚKO2006-03-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-03-24 do dziś
3. Numer w rejestrze20936/2001, 20937/20012006-03-24 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA TARNOWA2006-03-24 do dziś
5. Numer REGON8524950392006-03-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKO2006-03-24 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2006-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKO2020-02-14 do dziś
2. ImionaKAMIL ADRIAN2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST PROWADZIĆ SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKO2020-02-14 do dziś
2. ImionaKAMIL ADRIAN2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKO2006-03-24 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2006-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ OBEJMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ I DORADCZĄ2010-12-01 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-12-01 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-12-01 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-01 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-12-01 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-12-01 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-01-16 do dziś
246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2020-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.12.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2009-01-07 do dziś
2data złożenia 18.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-12-01 do dziś
3data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-12-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.2007 R.2009-01-07 do dziś
201.01.2009 -31.12.2009 R.2010-12-01 do dziś
301.01.2008-31.12.20082010-12-22 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-10 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-05-312022-06-10 do dziś
2. Tbd2023-01-042023-01-09 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-01-112023-01-27 do dziś