„AQUA-ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000253691
Numer REGON: 100180631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501189/23/895]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA-ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina KSAWERÓW miejscowość KSAWERÓW2018-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KSAWERÓW ulica UL. SZEROKA nr domu 2 kod pocztowy 95-054 poczta KSAWERÓW kraj POLSKA 2018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI-AKT NOT. Z DNIA 03.03.2006 R REP. A NR 662/2006 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM A.GRUSZKĄ W KN W TUSZYNIE2006-03-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.06.2017R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM RADOSŁAWA TELEMANA ZA REP. A 2089/2017, ZMIANA TREŚCI §3 I §7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2018-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLODZIŃSKI2006-03-24 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MAREK2006-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ2018-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLODZIŃSKI2006-03-24 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MAREK2006-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-08-10 do dziś
202 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2010-08-10 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-08-10 do dziś
446 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2018-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2018-02-09 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-02-09 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-02-09 do dziś
436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2018-02-09 do dziś
577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2018-02-09 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 31.03.2006-31.12.20062010-09-20 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2007-31.12.20072010-09-20 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-09-20 do dziś
5data złożenia 03.11.2011 okres 2010 R.2011-12-19 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
8data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
9data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
10data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-09 do dziś
11data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
13data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
14data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
15data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
16data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
231.03.2006-31.12.20062010-09-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072010-09-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-09-20 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
92010 ROK2011-10-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
231.03.2006-31.12.20062010-09-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072010-09-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-09-20 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-09 do dziś
102010 ROK2011-10-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów