TAMTRON SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000253382
Numer REGON: 240330556
Numer NIP: 9542546823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2024-05-17
Sygnatura akt[RDF/603660/24/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2006-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240330556 NIP 95425468232007-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMTRON SPÓŁKA AKCYJNA2006-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2006-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica SOBOCIŃSKIEGO nr domu 19 A kod pocztowy 40-687 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2006-03-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTAMTRON@TAMTRON.COM.PL2012-08-21 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://WWW.TAMTRON.COM.PL/2012-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ELWIRĘ KUCHARSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI NR 43 W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM GABRIELĄ MORAWSKĄ, REP. A NR 1072/2006.2006-03-28 do dziś
228.08.2008 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3313/2008 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ALINĄ KATARZYNĄ KAŁUŻĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47. ZMIANA PAR. 5 STATUTU SPÓŁKI.2008-09-19 do dziś
330.07.2020R., REPERTORIUM A NR 4137/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY ŁUKASZA GAJOSA I WOJCIECHA MAŁACHOWSKIEGO W GLIWICACH DODANO § 24 UST. 7 STATUTU USUNIĘTO § 27 STATUTU2020-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-28 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2006-03-28 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2006-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPOŁĄCZENIE2006-03-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOŁĄCZENIE PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI PRZEZ ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI: TAMTRON-UNIA PIOTR CHOLEWA, TADEUSZ MYTNIK SPÓŁKA JAWNA (UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.01.2006 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELWIRĘ KUCHARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. KOŚCIUSZKI 43 REP. A NR 474/2006). PIVOTEX-UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.01.2006 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELWIRĘ KUCHARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. KOŚCIUSZKI 43 REP. A NR 484/2006) ORAZ WZORCE MASY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.01.2006 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELWIRĘ KUCHARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. KOŚCIUSZKI 43 REP. A NR 494/2006).2006-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAMTRON-UNIA PIOTR CHOLEWA, TADEUSZ MYTNIK SPÓŁKA JAWNA2006-03-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2006-03-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000010121 2006-03-28 do dziś
5. Numer REGON2712964532006-03-28 do dziś
21. Nazwa lub firmaPIVOTEX-UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2006-03-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000142989 2006-03-28 do dziś
5. Numer REGON2779177262006-03-28 do dziś
31. Nazwa lub firmaWZORCE MASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2006-03-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000165095 2006-03-28 do dziś
5. Numer REGON2780569302006-03-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMTRON OY2012-08-21 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2012-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2400000,00 ZŁ2006-03-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2400002006-03-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2006-03-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2400000,00 ZŁ2006-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2006-03-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2400002006-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-03-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2006-03-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYTNIK2006-03-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JERZY2006-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMYTNIK2017-11-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ADAM2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-30 do dziś
21. NazwiskoKESKINEN2015-05-21 do dziś
2. ImionaMIKKO JUHANI2015-05-21 do dziś
31. NazwiskoTERLECKI2008-02-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ ALEKSANDER2008-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOJTYŁA2012-08-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD EDMUND2012-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-08-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-09-19 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-09-19 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-09-19 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-09-19 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-19 do dziś
628 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-05-21 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-05-21 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-21 do dziś
495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2007 okres OD 28.03.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
2data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-19 do dziś
3data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-02 do dziś
4data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
5data złożenia 27.06.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
6data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
7data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
9data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
10data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
12data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
13data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
14data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
15data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
16data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
17data złożenia 24.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
18data złożenia 17.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 28.03.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-19 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
5OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.03.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-19 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
5OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.03.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-19 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
5OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów