„INSTYTUT PRZYJAZNEJ STOMATOLOGII - M.GRZEGORZAK-NOWAKOWSKA, J.URBAN-ŚWIĘS” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000253215
Numer REGON: 240319980
Numer NIP: 6312485921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-01-18
Sygnatura akt[RDF/577686/24/20]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT PRZYJAZNEJ STOMATOLOGII - M. GRZEGORZAK-NOWAKOWSKA, J. URBAN-ŚWIĘS” SPÓŁKA JAWNA2006-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2006-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica OPOLSKA nr domu 3 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2006-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.02.2006 R. -ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI 15.03.2006 R. -ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2006-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZAK-NOWAKOWSKA2006-03-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2006-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN-ŚWIĘS2006-03-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2006-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZAK-NOWAKOWSKA2006-03-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2006-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN-ŚWIĘS2006-03-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2006-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-03-16 do dziś
285 14 D DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA2006-03-16 do dziś
385 14 E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2006-03-16 do dziś
485 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-16 do dziś
573 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2006-03-16 do dziś
674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-03-16 do dziś
774 40 Z REKLAMA2006-03-16 do dziś
874 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-03-16 do dziś
980 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-03-16 do dziś
1085 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2006-03-16 do dziś
1185 13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA2006-03-16 do dziś
1285 14 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2006-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-08-01 do dziś
2OD 16.03.2006 DO 31.12.20062019-08-01 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-08-01 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-08-01 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-08-01 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-08-01 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-08-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-08-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-15 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-15 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów