„FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA PSZCZÓŁKA SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000253124
Numer REGON: 240329748
Numer NIP: 9372483442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-12-06
Sygnatura akt[RDF/460906/22/402]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240329748 NIP 93724834422007-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA PSZCZÓŁKA SPÓŁKA JAWNA”2015-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina PORĄBKA miejscowość PORĄBKA2006-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość PORĄBKA ulica WIELKA PUSZCZA nr domu 10 kod pocztowy 43-353 poczta PORĄBKA kraj POLSKA 2006-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106 MARCA 2006 R.2006-03-15 do dziś
201.01.2007 R. - ZMIANA § 7, § 8 I § 18.2007-02-14 do dziś
301.01.2009 R. -ZMIANA §§: 2, 6, 7, 8, 9, 182009-01-15 do dziś
41.01.2015 R., - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIANA §2, §7, §8, §9; 20.01.2015 R., - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIANA §7.2015-03-02 do dziś
5ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 26.03.2019 R. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 26.03.2019 R. ZMIENIONY: § 7, § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI2019-07-16 do dziś
601.07.2019 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/2019. ZMIANA: § 8 UMOWY SPÓŁKI.2019-08-19 do dziś
7ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 02.01.2020 R. - ZMIENIONY § 8 UMOWY SPÓŁKI2020-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKA2006-03-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKA2007-02-14 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2007-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-02-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-02-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKA2015-03-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKA2019-07-16 do dziś
2. ImionaILONA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KAŻDY WSPÓLNIK UMOCOWANY JEST SAMODZIELNIE. WSPÓLNICY ANDRZEJ PSZCZÓŁKA I TOMASZ PSZCZÓŁKA MOGĄ SAMODZIELNIE ZACIĄGAĆ WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 100.000,00 ZŁOTYCH PRZEZ POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW WYRAŻONEJ W UCHWALE.2019-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKA2019-07-16 do dziś
2. ImionaILONA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKA2015-03-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKA2007-02-14 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2007-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKA2006-03-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-02 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-03-02 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-02 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2015-03-02 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-03-02 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-03-02 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-03-02 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-03-02 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-02 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów