FIRMA HANDLOWA „MAJA” MAJA WALKIW SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000252957
Numer REGON: 120217643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500894/23/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2006-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120217643 NIP 86918674202008-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MAJA” MAJA WALKIW SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość MOKRZYSKA2021-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość MOKRZYSKA ulica UL. SIOSTRY FAUSTYNY nr domu 22 kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA 2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19 MARCA 2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA MARII KOZAK, BOCHNIA RYNEK 92006-03-15 do dziś
207.03.2008 R., NOTARIUSZ DOROTA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, REP. A NR 1889/2008, ZMIANA § 42008-03-20 do dziś
313.11.2020 R., REP. A NR 4337/2020 NOTARIUSZ DOROTA EWA MAJKA KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, ZMIANA §2, §3, §6 UMOWY SPÓŁKI2021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIW2021-01-05 do dziś
2. ImionaMAJA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2006-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIW2021-01-05 do dziś
2. ImionaWASYL2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2006-03-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁOTYCH2006-03-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁOTYCH2006-03-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2006-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁOTYCH2006-03-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2006-03-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2006-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIW2021-01-05 do dziś
2. ImionaMAJA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-03-20 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-20 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-20 do dziś
447 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2011 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-11-22 do dziś
2data złożenia 15.11.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-11-22 do dziś
3data złożenia 15.11.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-11-22 do dziś
4data złożenia 15.11.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-11-22 do dziś
5data złożenia 15.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-22 do dziś
6data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
7data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-15 do dziś
8data złożenia 06.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-10 do dziś
9data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
10data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
11data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
12data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
13data złożenia 17.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
14data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
15data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
16data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
17data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-11-22 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-11-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-11-22 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-11-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-22 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-05-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-05 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2023-01-022023-03-21 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-04-012023-05-16 do dziś