„GRYFPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000252746
Numer REGON: 320165845
Numer NIP: 8512961830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-08-02
Sygnatura akt[RDF/411664/22/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP3201658452006-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYFPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2006-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica PLAC RODŁA nr domu 8 kod pocztowy 70-419 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2006-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 23.02.2006 R. SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA KAZIMIERZA HELIŃSKIEGO, REP. A NR 533/20062006-03-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16 CZERWCA 2006; REPERTORIUM A NR 1729/2006; SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KAZIMIERZA HELIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ 6/8. ZMIANA: § 6 UMOWY SPÓŁKI.2006-07-03 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 MAJA 2010 R. REPERTORIUM A NR 2125/2010, NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZM. § 6.2010-05-31 do dziś
4AKT NOTARIALNY- PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 03.06.2016, REPERTORIUM A NR 2334/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HELENĘ POSYNIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. ZMIANA; §§2,4,5,6 UST.1 WYKREŚLONE: §§7,14,15. ZMIANA NUMERACJI §§: § 8 ZMIENIA SIĘ NA § 7, § 9 ZMIENIA SIĘ NA § 8, § 10 ZMIENIA SIĘ NA § 9,§ 11 ZMIENIA SIĘ NA § 10,§ 12 ZMIENIA SIĘ NA § 11, § 13 ZMIENIA SIĘ NA § 12, § 16 ZMIENIA SIĘ NA § 13, § 17 ZMIENIA SIĘ NA § 14, § 18 ZMIENIA SIĘ NA § 15,§ 19 ZMIENIA SIĘ NA § 16§ 20 ZMIENIA SIĘ NA § 17,§ 21 ZMIENIA SIĘ NA § 18, § 22 ZMIENIA SIĘ NA § 19, § 23 ZMIENIA SIĘ NA § 20,§ 24 ZMIENIA SIĘ NA § 21, § 25 ZMIENIA SIĘ NA § 22. NOWA TREŚĆ §§: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. DODAJE SIĘ §§: 23,24,25,26. WPROWADZA SIĘ DO UMOWY SPÓŁKI TYTUŁY.2016-10-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 KWIETNIA 2017 R., REP. A NR 306/2017, NOTARIUSZ RADOSŁAW WŁODARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA BRZMIENIA : §15 I 26, W §18 ZMIENIA SIĘ UST. 1, W §21 DODAJE SIĘ UST.4.2018-01-16 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 LIPCA 2019 R., REP. A NR 3740/2019, NOTARIUSZ ANNA KARKOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §8 UST.1 PKT 2; §9 UST.1; §13; §15 UST.1 LIT. F); §15 UST.1 LIT. OD H) DO N); §18; §19 UST.1; §22; §23; §24; §25; §26 - USUNIĘTO: §15 UST.1 LIT. OD O) DO W); §21 UST.3 I UST.4 - DODANO: §27; §28; §29 - PRZENIESIENIE OZNACZENIA ROZDZIAŁU V UMOWY SPÓŁKI PO §242019-10-01 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 LUTEGO 2020 R. REPERTORIUM A NR 661/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HELENĘ POSYNIAK W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. ZMIENIONO: § 7 UST.1, § 8 UST.1, § 13, § 18 UST.1, § 27. USUNIĘTO: § 23, § 24. W § 15 UST.1 SKREŚLA SIĘ TREŚĆ OZNACZEŃ LITEROWYCH OD I) DO N), W § 15 UST.1 PO LIT. H), DODAJE SIĘ LITERY OD I) DO W), §§ 25-29 ZMIENIAJĄ NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO NA §§ 23-27.2020-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ŻEGLUGA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0009835862006-03-15 do dziś
4. Numer KRS0000059586 2006-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 209.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego220000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2019-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2006-03-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-31 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-05-31 do dziś
352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2010-05-31 do dziś
452 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-05-31 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-05-31 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-05-31 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-31 do dziś
895 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-05-31 do dziś
996 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2010-05-31 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2007 okres 15 MARCA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-22 do dziś
2data złożenia 27.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-30 do dziś
3data złożenia 04.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-28 do dziś
4data złożenia 22.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-29 do dziś
5data złożenia 09.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-30 do dziś
6data złożenia 02.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-13 do dziś
7data złożenia 11.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
8data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
9data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
11data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
12data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
16data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115 MARCA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-22 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-30 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-28 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-29 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-30 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-13 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115 MARCA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-22 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-30 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-28 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-29 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-30 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-13 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów