INFRACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000252540
Numer REGON: 366352327
Numer NIP: 7792456273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520825/23/427]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINFRACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. POKRZYWNO nr domu 3A kod pocztowy 61-315 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2005 ROK, NOTARIUSZ MIRELA RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE NR REPERTORIUM A NR 7046/20052006-04-19 do dziś
222.11.2016R. KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, 40-028 KATOWICE UL. FRANCUSKA 57, REP. A NR 11950/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA NADANO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPOŁKI2017-01-16 do dziś
307.07.2017 R., REP. A NR 4656/2017, KANCELARIA NOTARIALNA OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU, UL. LIBELTA 1A/18, ZMIENIONO PAR. 6 I 82017-10-06 do dziś
406.04.2018 R., REP.A NR 2604/2018, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-19 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK ZACHODNI2006-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNC2019-07-03 do dziś
2. ImionaDAWID2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2020-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJKOWSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2020-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2006-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJKOWSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-10-06 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-10-06 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-10-06 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-10-06 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-10-06 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-10-06 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-10-06 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.11.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-01-16 do dziś
2data złożenia 22.11.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-16 do dziś
3data złożenia 22.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-16 do dziś
4data złożenia 22.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-16 do dziś
5data złożenia 22.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
6data złożenia 22.11.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-01-16 do dziś
7data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
9data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
10data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
11data złożenia 13.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-13 do dziś
12data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-01-16 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-01-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-13 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-01-16 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-01-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-13 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów