IEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000252533
Numer REGON: 220198836
Numer NIP: 5922259358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[RDF/389474/22/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2022-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. DĘBOGÓRSKA nr domu 79C nr lokalu 2 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.02.2006 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 71/73, REP. A 2737/2006.2006-03-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO, NOTARIUSZA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, REPERTORIUM A NUMER 1875/2012, ZMIANA PARAGRAFU 3 I 5 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2012 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, REPERTORIUM A NUMER 4248 NA ROK 2012. -ZMIANA PAR. 2, 6, 7 UMOWY SPÓŁKI2012-04-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.06.2022 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA KOLBUSZA W GDYNI, REP. A NR 2427/2022 - ZMIANA PAR. 3, 13 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2022-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRA2021-06-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.2021-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRA2021-10-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-01-11 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-01-11 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-10-05 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-10-05 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-10-05 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-10-05 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-10-05 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-10-05 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.12.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072009-02-09 do dziś
2data złożenia 24.12.2008 okres 01.03.2006-31.12.20062009-02-27 do dziś
3data złożenia 15.04.2010 okres 2008 ROK2010-04-27 do dziś
4data złożenia 15.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-27 do dziś
5data złożenia 19.12.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-03-15 do dziś
6data złożenia 19.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-03-15 do dziś
7data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
8data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
10data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
12data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 26.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
16data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072009-02-09 do dziś
201.03.2006-31.12.20062009-02-27 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082013-03-15 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092013-03-15 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-03-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-03-15 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072009-02-09 do dziś
201.03.2006-31.12.20062009-02-27 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082013-03-15 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092013-03-15 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-03-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-03-15 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów