J&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000252450
Numer REGON: 639773977
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/4841/20/779]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP6397739772006-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJ&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 13.850 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU2006-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu 115 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.2000 R., NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3370/2000.2006-03-24 do dziś
216 WRZEŚNIA 2013 R., REP. A NR 8413/2013, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §§ 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14 I 16.2013-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTERMEDIO GERMANY LTD2014-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13800 ZŁ2014-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego13800,00 ZŁ2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112400,00 ZŁ2006-03-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE2013-12-02 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-02 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2006 R. -12.01.2006 R.2008-07-22 do dziś
2data złożenia 17.06.2008 okres 13.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-22 do dziś
3data złożenia 16.05.2008 okres 2007 R.2008-10-07 do dziś
4data złożenia 16.05.2008 okres 2005 R.2008-10-07 do dziś
5data złożenia 16.06.2010 okres 20092010-06-28 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2010 R. -27.02.2010 R.2012-07-03 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
8data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -12.01.2006 R.2008-07-22 do dziś
213.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-22 do dziś
32007 R.2008-10-07 do dziś
42005 R.2008-10-07 do dziś
520092010-06-28 do dziś
601.01.2010 R. -27.02.2010 R.2012-07-03 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -12.01.2006 R.2008-07-22 do dziś
213.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-22 do dziś
32007 R.2008-10-07 do dziś
42005 R.2008-10-07 do dziś
520092010-06-28 do dziś
601.01.2010 R. -27.02.2010 R.2012-07-03 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji13.01.2006 R., NOTARIUSZ HANNA GRAJZER, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 13, REP. A NR 152/2006.2006-03-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji27 LUTEGO 2010 R., UCHWAŁA NR 1/2010 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „BUDKOMEKS -INFO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2010-03-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNA2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności13.01.2006 R., NOTARIUSZ HANNA GRAJZER, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 13, REP. A NR 152/2006.2006-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów