FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000252364
Numer REGON: 140532205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2021-11-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/64498/21/832]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2006-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140532205 NIP 10700053682013-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA2013-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CIASNA nr domu 6 kod pocztowy 00-232 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu18 LUTEGO 2006 R. SŁAWOMIR STROJNY KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, REP. A NR 1394/2006.2006-03-13 do dziś
230 STYCZNIA 2007 R., REP A NR 1473/2007, SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, ZMIANA ART. 12 UST. 5 STATUTU.2007-03-26 do dziś
39 KWIETNIA 2008 R., REP. A NR 5947/2008, SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI -NOTARIUSZ, MAGDALENA PRONIEWICZ NOTARIUSZ, SŁAWOMIR STROJNY -NOTARIUSZ, WIKTOR WĄGRODZKI NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁKI.2008-05-21 do dziś
4DNIA 19 MARCA 2009 ROKU, SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO NUMER 4 W WARSZAWIE, SPORZĄDZIŁ AKT NOTARIALNY REPERTORIUMA NR 3726/2009 KTÓRYM ZMIENIONO ART. 6 UST. 1 ORAZ ART. 10 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI2009-04-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.02.2011 R. REP. A NR 2010/2011, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA ZMIENIONO ART. 6 UST. 1 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2011-07-15 do dziś
617.01.2013 R., NR REP. A 300/2013, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, 00-131 WARSZAWA; ZM. ART. 1 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI.2013-02-01 do dziś
7AKT SPORZĄDZONY DNIA 04.02.2013 R. NUMER REPERTORIUM A 721/2013, PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE; ZMIANIE ULEGŁ ART. 6 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI.2013-02-13 do dziś
812.02.2014 R., NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1161/2014, ZMIANA ART. 6 PKT. 1 STATUTU2014-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2006-03-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2006-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1198000,00 ZŁ2014-02-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji119802014-02-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2014-02-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1198000,00 ZŁ2014-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2006-03-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii60002006-03-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-03-13 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2009-04-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-04-17 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA B2013-02-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii39802013-02-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-02-13 do dziś
41. Nazwa serii akcjiC2014-02-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20002014-02-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-02-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2006-03-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTREMBOWSKI2021-11-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAŚ2017-05-22 do dziś
2. ImionaADAM2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2016-07-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPYSZCZEK2020-09-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-15 do dziś
21. NazwiskoJAKUBAS2013-02-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MAREK2013-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-01 do dziś
31. NazwiskoZAMBRZYCKI2013-02-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2015-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2007 okres 13-03-2006 DO 31-12-2006 R.2007-05-31 do dziś
2data złożenia 29.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
3data złożenia 13.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-08 do dziś
4data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
5data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
6data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-18 do dziś
7data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-16 do dziś
8data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
9data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
10data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
11data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
15data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta113-03-2006 DO 31-12-2006 R.2007-05-31 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-05-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113-03-2006 DO 31-12-2006 R.2007-05-31 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-18 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-05-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113-03-2006 DO 31-12-2006 R.2007-05-31 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-08 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-18 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-05-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów