AST PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000252300
Numer REGON: 120204801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-09-07
Sygnatura akt[RDF/237340/20/85]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAST PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. TARŁOWSKA nr domu 12 nr lokalu U1 kod pocztowy 31-102 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.2006 R. NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 537/20062006-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONTEIRO DE FARIA PEDRO2006-03-09 do dziś
2. ImionaDINIS ALEXANDRE2006-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ2006-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMKOTOWICZ2006-03-09 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2006-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ2006-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2006-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2006-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMKOTOWICZ2006-03-09 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2006-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2006-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE -Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNE INSTYTUCJE NIE PRZYJMUJĄCE DEPOZYTÓW2006-03-09 do dziś
270 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2006-03-09 do dziś
374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA -Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH2006-03-09 do dziś
474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-03-09 do dziś
574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-03-09 do dziś
674 40 Z REKLAMA2006-03-09 do dziś
774 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-09 do dziś
880 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2007 okres 19.01.2006-31.12.20062007-08-23 do dziś
2data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008-.31.12.20082009-07-13 do dziś
3data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-18 do dziś
4data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
5data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
7data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
8data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
11data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.04.20072007-08-23 do dziś
201.01.2008-.31.12.20082009-07-13 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-06-18 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.01.2006-31.12.20062007-08-23 do dziś
201.01.2008-.31.12.20082009-07-13 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-06-18 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów