APTEKA VITA URSZULA GZEL-SAMSON MAREK SAMSON SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000252029
Numer REGON: 472287131
Numer NIP: 7721975787
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-03-24
Sygnatura akt[RDF/587573/24/351]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP4722871312006-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VITA URSZULA GZEL-SAMSON MAREK SAMSON SPÓŁKA JAWNA2006-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina PRZEDBÓRZ miejscowość PRZEDBÓRZ2006-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEDBÓRZ ulica TRYTWA nr domu 15 kod pocztowy 97-570 poczta PRZEDBÓRZ kraj POLSKA 2006-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 31.12.2005 R. ANEKSEM Z 23.02.2006 R. -ZMIENIONO § 1 UMOWY.2006-03-08 do dziś
2ANEKS NR 2 Z DNIA 13.04.2006 R., ZMIENIONO § 5.2006-04-20 do dziś
327.08.2012 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 5 UMOWY SPÓŁKI.2012-11-20 do dziś
429.05.2013 R. - ZMIANA § 5 UMOWY.2013-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-03-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 ZDANIE TRZECIE K.S.H. APTEKI VITA URSZULA GZEL-SAMSON, MAREK SAMSON SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. SAMSON MAREK -NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6742 GZEL-SAMSON URSZULA-NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 67432006-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGZEL SAMSON2006-03-08 do dziś
2. ImionaURSZULA2006-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMSON2006-03-08 do dziś
2. ImionaMAREK2006-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGZEL SAMSON2006-03-08 do dziś
2. ImionaURSZULA2006-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMSON2006-03-08 do dziś
2. ImionaMAREK2006-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-29 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-29 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2007 okres 2006 R.2007-06-25 do dziś
2data złożenia 22.04.2008 okres 2007 ROK2008-05-15 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
5data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
6data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
7data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
8data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
10data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
11data złożenia 24.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-06-25 do dziś
22007 ROK2008-05-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów