SYSTEMY NAUCZANIA I PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH SYNAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000251977
Numer REGON: 471418795
Numer NIP: 7281835609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/527025/23/913]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYSTEMY NAUCZANIA I PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH SYNAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2006-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. NOWE SADY nr domu 2 kod pocztowy 94-102 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 5.12.2005 R. REPERTORIUM A NR 8374/2005 ZMIENIONA W DNIU 15.02.2006 R. REPERTORIUM A NR 1029/2006 W ZAKRESIE PARAGRAFU 6 UST. 4 (PRZEZ JEGO SKREŚLENIE) I PARAGRAFU 7 -AKTY NOTARIALNE SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI.2006-03-20 do dziś
228 CZERWCA 2011 R., REP. A NR 2921/2011, NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § § 2, 4, 14, 21 UMOWY, SKREŚLONO § 26 I NADANO ODPOWIEDNIĄ NUMERACJĘ KOLEJNYM PARAGRAFOM2011-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 5.12.2005 R. REPERTORIUM A NR 8371/2005 UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI.2006-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APX” SPÓŁKA AKCYJNA2006-03-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2006-03-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000150418 2006-03-20 do dziś
5. Numer REGON4714187952006-03-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AGRAF” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080222312006-03-20 do dziś
4. Numer KRS0000047031 2006-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZL2011-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2006-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZAN STEFAŃSKA2011-08-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARTA2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZADU2021-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-08-02 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-02 do dziś
347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-02 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-08-02 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-08-02 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-08-02 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-08-02 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-08-02 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-08-02 do dziś
1046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
2data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
3data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
4data złożenia 14.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
5data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
6data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
7data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
8data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
9data złożenia 17.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
16data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
17data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów