HI LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000251915
Numer REGON: 140467666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2013-07-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/21424/13/745]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——- kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2013-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.02.2006 R. REPERTORIUM A NR 689/2006, NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TAMKA 37;2006-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2006-02-28 do dziś
2. ImionaSHOSHANA2006-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH2006-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2006-02-28 do dziś
2. ImionaSZLOMO2006-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37500 ZŁOTYCH2006-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2006-02-28 do dziś
2. ImionaSZLOMO2006-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-28 do dziś
271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-02-28 do dziś
371 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-02-28 do dziś
471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-02-28 do dziś
574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-02-28 do dziś
601 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2006-02-28 do dziś
745 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-02-28 do dziś
845 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2006-02-28 do dziś
945 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-02-28 do dziś
1045 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-02-28 do dziś
1155 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2006-02-28 do dziś
1270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-28 do dziś
1355 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-02-28 do dziś
1455 40 Z BARY2006-02-28 do dziś
1555 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2006-02-28 do dziś
1674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-02-28 do dziś
1770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-28 do dziś
1865 21 Z LEASING FINANSOWY2006-02-28 do dziś
1965 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-28 do dziś
2074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-02-28 do dziś
2174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-02-28 do dziś
2274 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2006-02-28 do dziś
2371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów