„GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA SZUMSKA - TYRZYK I SEBASTIAN TYRZYK SPÓŁKA PARTNERSKA”

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000251914
Numer REGON: 220205192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-08-03
Sygnatura akt[RDF/411982/22/979]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2006-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA SZUMSKA -TYRZYK I SEBASTIAN TYRZYK SPÓŁKA PARTNERSKA”2006-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2006-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica ZYGMUNTA AUGUSTA nr domu 6 nr lokalu 61 kod pocztowy 81-359 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2006-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.02.2006 ROK, NOTARIUSZ IZABELA FAL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 899/2006;2006-03-06 do dziś
221.01.2016 - KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W GDYNI NATALIA BIELIŃSKA, MAGDALENA JAKUBOWSKA, ZMIANA W PAR.62016-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoSZUMSKA TYRZYK2006-03-06 do dziś
2. ImionaBEATA JOLANTA2006-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-06 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2006-03-06 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-06 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-06 do dziś
2
1. NazwiskoTYRZYK2006-03-06 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN SŁAWOMIR2006-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-06 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2006-03-06 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-06 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.2006-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRZYK2006-03-06 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN SŁAWOMIR2006-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMSKA TYRZYK2006-03-06 do dziś
2. ImionaBEATA JOLANTA2006-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 OPIEKA ZDROWOTNA2011-06-21 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2016-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-01 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-01 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-01 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-01 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-01 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów