„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA” KOMUNALNIK „W PŁOCKU”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000251705
Numer REGON: 001079080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403368/22/419]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-02-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010790802006-02-23 do dziś
3. Nazwa„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA” KOMUNALNIK „W PŁOCKU”2017-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RS XII 793 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY2006-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2006-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica OKRZEI nr domu 2 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2006-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 MAJ 1983 R. ZMIANA STATUTU -UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 3/XII/2003 Z DNIA 17.12.2003 R. ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 2; PAR. OD 3 DO 77A; PAR. 78 DODANO UST. 8; PAR. 79; PAR. 80 UST. 3, 4 I 5; PAR. 81 UST. 2; PAR. 89 UST. 1; PAR. 94 UST. 1; PAR. 100 UST. 6; PAR. 102 UST. 2; PAR. 105 UST. 1; ROZDZIAŁ VIII -PAR. OD 109 DO 116; PAR. 117; PAR. 119 SKREŚLONO PAR. 118 I 1202006-02-23 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 9/2006 Z DNIA 29.06.2006 Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 2, PAR. 11 UST. 1, PAR. 11 UST. 2, PAR. 14 UST. 2, PAR. 15 UST. 2, PAR. 17, PAR. 30A UST. 1, PAR. 30A UST. 2, PAR. 30A UST. 3, PAR. 37, PAR. 37A, PAR. 38 UST. 1, PAR. 42, PAR. 100 UST. 2 DODANO PAR. 22 UST. 3, PAR. 49 UST. 2, PAR. 49 UST. 3.2007-10-02 do dziś
3UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 4/2016 Z DNIA 22.06.2016R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE.2017-01-11 do dziś
426.06.2017 R. - UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA NR 11/2017 I NR 12/2017 ZMIENIONO: § 74 UST. 8, § 75 UST. 2, § 76 UST. 3, § 88 UST. 1, § 90, § 101, § 102, OZNACZENIE PODROZDZIAŁU „ZARZĄD” W ROZDZIALE VII „ORGANY SPÓŁDZIELNI”.2017-09-14 do dziś
5ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 8/2018 Z DNIA 07.06.2018 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRMIENIE2018-09-21 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7/2021 Z DNIA 29.06.2021 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE2021-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2006-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALSKA KAŹMIERCZAK2018-11-30 do dziś
2. ImionaDOROTA2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-30 do dziś
21. NazwiskoSKIERA2017-04-25 do dziś
2. ImionaPAULINA MARTYNA2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-25 do dziś
31. NazwiskoGRABOWSKI2016-06-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2021-02-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2021-02-02 do dziś
2. ImionaADAM2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABIŃSKA2017-09-14 do dziś
2. ImionaRENATA ALICJA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2021-02-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁEK2021-02-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSKIERA2016-02-03 do dziś
2. ImionaPAULINA MARTYNA2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ I ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI, W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: 1. WSPÓŁDZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z ART. 54 § 1 I 2 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO W SPRAWACH REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WOBEC LOKATORÓW W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNĄ OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB PRZEZ NIĄ ADMINISTROWANYCH -DOTYCZY SPRAW WYNIKŁYCH PO 02.07.2015R. 2. SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ U DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG NIEZBĘDNYCH DLA BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI I KONSERWACJI ZASOBÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB PRZEZ NIĄ ADMINISTROWANYCH - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z ART. 54 § 1 I 2 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO - DOTYCZY SPRAW WYNIKŁYCH PO 02.07.2015R. 3. ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AWARII - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z ART. 54 § 1 I 2 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO - DOTYCZY SPRAW WYNIKŁYCH PO 02.07.2015R. 4. AKCEPTOWANIA WYDATKÓW NA BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĘ I KONSERWACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI (W TYM MEDIA) NA FAKTURACH - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z ART. 54 § 1 I 2 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO - DOTYCZY SPRAW WYNIKŁYCH PO 02.07.2015R.2016-02-03 do dziś
21. NazwiskoKOWALSKA KAŹMIERCZAK2017-09-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z ART. 54 § 1 I 2 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO W PEŁNYM ZAKRESIE CZYNNOŚCI I BEZ OGRANICZEŃ.2017-09-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-11-26 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-11-26 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-11-26 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-11-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2007 okres 2005 ROK2007-07-11 do dziś
2data złożenia 14.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-02 do dziś
3data złożenia 30.07.2010 okres 2008 R.2010-09-03 do dziś
4data złożenia 30.07.2010 okres 2009 R.2010-09-03 do dziś
5data złożenia 12.08.2011 okres 20102011-09-16 do dziś
6data złożenia 14.08.2012 okres 20112012-09-03 do dziś
7data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9data złożenia 10.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
10data złożenia 08.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
11data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
12data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
13data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
15data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
16data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12008 R.2010-09-03 do dziś
220112012-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-07-11 do dziś
22006 ROK2007-10-02 do dziś
32008 R.2010-09-03 do dziś
42009 R.2010-09-03 do dziś
520102011-09-16 do dziś
620112012-09-03 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2007-07-11 do dziś
22006 ROK2007-10-02 do dziś
32008 R.2010-09-03 do dziś
42009 R.2010-09-03 do dziś
520102011-09-16 do dziś
620112012-09-03 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów