HARTWIG TARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000251609
Numer REGON: 060105695
Numer NIP: 9462486786
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-12-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/70032/21/819]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHARTWIG TARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.01.2006 R., NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 4 LOK.3, REP. A NR 158/2006.2006-02-22 do dziś
230.08.2010 R., NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9112/2010 UCHWALONO, ZATWIERDZONO I PODPISANO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2010-10-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23.11, 2010 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SICIŃSKIM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEJ 4 LOK.3, REPERTORIUM A NR 14099/2010. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY.2011-01-13 do dziś
416.12.2011 R., PAWEŁ ANDRZEJ KANIA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 15654/2011, ZMIANA § 52012-04-12 do dziś
5AKT NOTARIALNY REP. A NR 12801/2012 Z DNIA 30.11.2012 R. SPORZĄDZONY PREZ NOTARIUSZA PAWŁA ANDRZEJA KANIĘ W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 4 LOK. 3 ZMIANA §6, §9, §14, §17, §18, §202013-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.D.2050 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000362419 2012-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2012-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNONG2017-08-16 do dziś
2. ImionaZHEN2017-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2017-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2006-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2006-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2019-03-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-01-26 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-01-26 do dziś
362 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-01-26 do dziś
452 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-01-26 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-01-26 do dziś
666 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2015-01-26 do dziś
754 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-01-26 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-01-26 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-01-26 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
2data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-08 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
6data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-04-12 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-11-08 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów