CARMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000251557
Numer REGON: 140450849
Numer NIP: 5361790204
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-04-06
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5763/20/193]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140450849 NIP 53617902042010-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCARMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 37 nr lokalu 2.43 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 STYCZNIA 2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ SZYDLUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM REPERTORIUM A NR 429/20062006-02-22 do dziś
231.01.2020 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1198/2020. ZMIANA § 2, § 3, § 6 UST. 1 - OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE. 06.02.2020 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1396/2020. ZMIANA § 6 UST. 1 - OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.2020-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYLSKI2020-04-06 do dziś
2. ImionaMAREK2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2020-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYLSKA2020-04-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JANINA2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2020-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE2006-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYLSKA2020-04-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JANINA2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-04-06 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-04-06 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-04-06 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-04-06 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-04-06 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-04-06 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-04-06 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-04-06 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2006 okres 22.02.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
2data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
3data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
4data złożenia 27.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
5data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-26 do dziś
6data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-05 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
10data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
11data złożenia 02.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.02.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-26 do dziś
601.01.2012 DO 31.12.20122013-07-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.02.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-26 do dziś
601.01.2012 DO 31.12.20122013-07-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów