EXIMPLUS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000251552
Numer REGON: 180101135
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/21051/20/93]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1801011352006-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMPLUS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO nr domu 6B kod pocztowy 35-210 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.01.2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI NOTARIUSZ REP. A NR 649/20062006-02-21 do dziś
223.08.2010 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOGDAN CZERWONKA RZESZÓW REP. A NR 9005/2010 PAR. 72010-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2006-02-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2006-02-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.2006-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2006-02-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-12-18 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2007 okres ROK 20062007-08-03 do dziś
2data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
3data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
4data złożenia 13.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
5data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
7data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
8data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
10data złożenia 20.06.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
11data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
12data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
14data złożenia 15.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20062007-08-03 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20062007-08-03 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów