BUD&BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000251422
Numer REGON: 220172370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2014-10-01
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/11781/14/767]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP2201723702006-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD&BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2006-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —- poczta —- kraj POLSKA 2014-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM „A” NUMER 619/2006 Z DNIA 18.01.2006 R. -NOTARIUSZ MARIA WIŃSKA-MARCHLEWICZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SŁUPSKU PRZY ULICY PIEKIEŁKO 12;2006-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMPARSKI2006-02-21 do dziś
2. ImionaLECH PIOTR2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMPARSKA2006-02-21 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA WIOLETTA2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO (OD 2 DO 5 CZŁONKÓW) DO SKŁADANIA OŚWIADZCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, KONIECZNYM JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2006-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-02-21 do dziś
245 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-02-21 do dziś
345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-02-21 do dziś
445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-02-21 do dziś
545 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-02-21 do dziś
645 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-02-21 do dziś
755 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2006-02-21 do dziś
855 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2006-02-21 do dziś
960 23 Z TRANSPORT PASAŻERSKI LĄDOWY, POZOSTAŁY2006-02-21 do dziś
1060 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-02-21 do dziś
1162 20 Z TRANSPORT LOTNICZY NIEREGULARNY2006-02-21 do dziś
1245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-02-21 do dziś
1365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2006-02-21 do dziś
1465 21 Z LEASING FINANSOWY2006-02-21 do dziś
1571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-02-21 do dziś
1671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-02-21 do dziś
1771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-02-21 do dziś
1871 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2006-02-21 do dziś
1971 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-02-21 do dziś
2045 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-02-21 do dziś
2145 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-02-21 do dziś
2245 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2006-02-21 do dziś
2345 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-02-21 do dziś
2445 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2006-02-21 do dziś
2545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-02-21 do dziś
2645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.12.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-12-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 DO 31.12.20092010-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 DO 31.12.20092010-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów