„APTEKARZ - KSIĘGOWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000251272
Numer REGON: 140380020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-16
Sygnatura akt[RDF/165682/19/64]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140380020 NIP 52724931372014-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKARZ -KSIĘGOWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.2005 R. -ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI W KANCELARII NOTARIALNEJ KRZYSZTOFA SZCZEPAŃSKIEGO, 05-820 PIASTÓW, UL. DĘBOWA 12, REPERTORIUM A-6131/20052006-02-17 do dziś
228 CZERWCA 2016 ROK, REPERTORIUM A NR 1811/2016, NOTARIUSZ JOANNA KIELAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 5, § 7, § 11, § 12, § 132016-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„JWK FINANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0152025972006-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000120844 2006-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW 49500 ZŁOTYCH2006-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPACKI2009-11-09 do dziś
2. ImionaJACEK WALDEMAR2009-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPACKI2006-02-17 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2006-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-08-24 do dziś
296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-08-24 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-08-24 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2016-08-24 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2016-08-24 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-08-24 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2016-08-24 do dziś
849 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2016-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-07-21 do dziś
2data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
3data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-11-14 do dziś
4data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-14 do dziś
5data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-14 do dziś
6data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-14 do dziś
7data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-14 do dziś
8data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
9data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-24 do dziś
10data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
11data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
13data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062008-07-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-11-14 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-14 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-14 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-14 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062008-07-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-11-14 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-14 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-14 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-14 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów