DOLMAT DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000251197
Numer REGON: 020231988
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-11-05
Sygnatura akt[RDF/268993/20/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020231988 NIP 89820795842007-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLMAT DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2012-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica MONIUSZKI nr domu 23 kod pocztowy 51-610 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.02.2006 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM LIDIĄ ANDRZEJEWSKĄ-CZEMPLIK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GOSTYNIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ NR 12, REP. A NR 445/20062006-02-17 do dziś
218.01.2008 R., REP. A NR 178/2008, NOTARIUSZ LIDIA ANDRZEJEWSKA-CZEMPLIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 12; ZMIENIONO: § 2, § 4, § 19, § 21 UST. 52008-02-08 do dziś
321.03.2011 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 51 B, REP. A NR 3503/2011, DODANO: § 11 UST. 32011-04-07 do dziś
409.06.2011 R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ NR 9, REP. A NR 3582/2011, ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 8, § 17 UST. 1 I § 19 UMOWY SPÓŁKI2011-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEREWA2011-08-25 do dziś
2. ImionaROMAN2011-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEREWA2011-06-20 do dziś
2. ImionaROMAN2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-02-08 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-02-08 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-02-08 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-02-08 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-02-08 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-02-08 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-02-08 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-02-08 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-02-08 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-08 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2007 okres 10.02.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
2data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-23 do dziś
3data złożenia 01.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
4data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
5data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
7data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
8data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
9data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.02.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-06-23 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.02.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-06-23 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
701.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNEJ WYDZ. VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr VIII GU 150/11 data 21.12.20112012-01-13 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2012-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARCZYŃSKA2012-01-13 do dziś
2. ImionaSYLWIA2012-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-13 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów