„QUANTA POŚREDNICTWO PRACY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000251079
Numer REGON: 020218864
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2008-10-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22246/8/72]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020218864 NIP 89820782022008-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„QUANTA POŚREDNICTWO PRACY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MICKIEWICZA nr domu 62 kod pocztowy 01-650 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuQUANTA POŚREDNICTWO PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2007-03-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-06-09 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WIĘZIENNA nr domu 21 nr lokalu 23 kod pocztowy 50-118 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-11-22 do dziś
21. Firma oddziału„QUANTA POŚREDNICTWO PRACY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2007-04-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2006-06-09 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica OGARNA nr domu 114 kod pocztowy 80-826 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2006-06-09 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2005 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA KRAJEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU WOLNOŚCI NR 11 ZA REPERTORIUM A NR 2129/2005. 20.02.2006 R. NOTARIUSZ JANUSZ KRAJEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. WOLNOŚCI 11, AKT NOTARIALNY REP. A NR 220/2006, ZMIANA § 9 PKT 3, 4, 5.2006-02-16 do dziś
230.05.2006 R. -NR REP. A 976/2006, NOTARIUSZ JANUSZ KRAJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZA KRAJEWSKIEGO WE WROCŁAWIU PRZY PLACU WOLNOŚCI NR 11, PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY ART. 2 I ART. 3 UMOWY SPÓŁKI PRZEZ ZMIANE NAZWY I SIEDZIBY SPÓŁKI.2006-06-09 do dziś
309-01- 2007, REP. A NR 99/2007, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 23 M. 2 ZMIANA ART. 2, ART. 6 I ART. 9 UST. 3 ORAZ USUNIĘCIE ART. 9 UST. 5 I ART. 11 UST. 3A, ZMIANA NUMERACJI UST. 6, UST. 7, UST. 8 W ART. 9 ORAZ ART 11 UST 3B PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2007-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUANTA RESSOURCES HUMAINES S.A.2006-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.380.000,00 ZŁOTYCH2008-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1380000,00 ZŁ2007-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU INDYWIDUALNIE2007-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUINTAVALLE2006-06-09 do dziś
2. ImionaUMBERTO2006-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUINTAVALLE2006-06-09 do dziś
2. ImionaILLO2006-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-02-16 do dziś
280 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2006-02-16 do dziś
380 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-16 do dziś
463 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-02-16 do dziś
574 40 Z REKLAMA2006-02-16 do dziś
674 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-02-16 do dziś
774 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2006-02-16 do dziś
874 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-02-16 do dziś
974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-02-16 do dziś
1074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-02-16 do dziś
1174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-02-16 do dziś
1267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2006 okres 1 LUTEGO 2006 -31 GRUDNIA 20062007-11-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 LUTEGO 2006 -31 GRUDNIA 20062007-11-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 LUTEGO 2006 -31 GRUDNIA 20062007-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów