INTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000251048
Numer REGON: 240276822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[RDF/418625/22/370]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2006-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALEJA KORFANTEGO nr domu 105 nr lokalu 224 kod pocztowy 40-161 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2007-07-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTAR-IT.PL2017-07-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTAR-IT.PL2017-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.01.2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 15, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, REPERTORIUM A NR 393/2006;2006-02-23 do dziś
208.08.2012, REP. A NR 7027/2012, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 6/4 ZMIANA: PAR. 6 PKT I, PAR. 17 PKT I2012-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKA TOMALA2017-07-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2012-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2018-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2018-10-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚVI 24.500,00 ZŁ2018-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKA TOMALA2018-07-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2012-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-18 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-10-18 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-18 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-18 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-10-18 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-10-18 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-10-18 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-10-18 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-18 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-27 do dziś
2data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
3data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
4data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
5data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
6data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
7data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
8data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
9data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
11data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
13data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
15data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-07-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062007-07-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów