A & D SPÓŁKA JAWNA A. KLIMEK, D. PILARZ

Stan na dzień 2021-10-22 godz. 18:23:09
Numer KRS: 0000250932
Numer REGON: 240298663
Numer NIP: 5532341514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[RDF/299479/21/978]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & D SPÓŁKA JAWNA A. KLIMEK, D. PILARZ2006-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2006-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 1 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2006-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.01.2006 R.2006-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2006-02-14 do dziś
2. ImionaALDONA DANUTA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2006-02-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2006-02-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARZ2006-02-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-02-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-02-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2006-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2006-02-14 do dziś
2. ImionaALDONA DANUTA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARZ2006-02-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-14 do dziś
263 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2006-02-14 do dziś
363 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-02-14 do dziś
474 40 Z REKLAMA2006-02-14 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2006-02-14 do dziś
650 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-14 do dziś
750 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-14 do dziś
850 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-14 do dziś
950 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-14 do dziś
1070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-14 do dziś
1170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-14 do dziś
1260 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-02-14 do dziś
1360 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-02-14 do dziś
1463 11 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2006-02-14 do dziś
1563 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2006-02-14 do dziś
1663 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2006-02-14 do dziś
1763 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów