A & D SPÓŁKA JAWNA A. KLIMEK, D. PILARZ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000250932
Numer REGON: 240298663
Numer NIP: 5532341514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499863/23/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & D SPÓŁKA JAWNA A. KLIMEK, D. PILARZ2006-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2006-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 1 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2006-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.01.2006 R.2006-02-14 do dziś
2ANEKS NR 1 Z DNIA 29.06.2022 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTEJ W DNIU 30.01.2006 ZMIENIAJĄCY PARAGRAF 1 UMOWY SPÓŁKI2022-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2006-02-14 do dziś
2. ImionaALDONA DANUTA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2006-02-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2006-02-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARZ2006-02-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-02-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-02-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2006-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2006-02-14 do dziś
2. ImionaALDONA DANUTA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARZ2006-02-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-08-24 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-08-24 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-08-24 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-08-24 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów