ENERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000250880
Numer REGON: 140448999
Numer NIP: 5213383016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-05-18
Sygnatura akt[RDF/381820/22/247]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2006-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2006-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GOTARDA nr domu 9 kod pocztowy 02-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14 STYCZNIA 2006 ROKU, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE NR 133/43, 02-304 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 111/2006 31.01.2006 R. NOT. EWA MROCZEK KAN. NOT. J. CYGAN E. MROCZEK S.C. AL. JEROZOLIMSKIE NR 133/43 02-304 WARSZAWA REP. A 1694/06 ZMIANA § 2 UST. 2, § 82006-02-15 do dziś
223.04.2007 R., REPERTORIUM A NR 11940/2007, NOTARIUSZ EWA MROCZEK -KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA, 02-304 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43 ZMIENIONY ZOSTAŁ NASTĘPUJĄCY PARAGRAF UMOWY SPÓŁKI: § 10 DOTYCHCZASOWE § 13 UST. 3 I 4 ZOSTAŁY OZNACZONE JAKO § 13 UST. 4 I 5 DODANY ZOSTAŁ § 13 UST. 32007-05-14 do dziś
331.12.2008 R. -EWA MROCZEK -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -62091/2008 -ZMIENIONO § 6 UST. 2, § 8, § 13 UST. 1.2009-01-20 do dziś
421.12.2009 R., REP. A NR 91572/2009, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 PKT 22010-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ENERCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1403843482006-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000247437 2006-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2006-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2006-02-15 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN BOGDAN2006-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2006-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2006-02-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40000 ZŁ2006-02-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18000 ZŁ2009-01-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000 ZŁ2006-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2006-02-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2009-01-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-01-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2006-02-15 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2006-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2006-02-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40000 ZŁ2006-02-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego22000 ZŁ2009-01-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000 ZŁ2006-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2006-02-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2009-01-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-01-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA ENERCO SP. Z O.O. -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE2006-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„ENERCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1403843482006-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000247437 2006-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-02-02 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-02-02 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-02 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-02-02 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-02-02 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-02 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-02 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-02 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-02-02 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2007 okres 11.04.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
2data złożenia 07.04.2008 okres OD 01.01.2007 ROK DO 31.12.2007 R.2008-04-10 do dziś
3data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-31 do dziś
4data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-14 do dziś
5data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-12 do dziś
6data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
7data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
8data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
9data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
10data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
11data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
12data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-10 do dziś
15data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
16data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.04.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
2OD 01.01.2007 ROK DO 31.12.2007 R.2008-04-10 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-03-31 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-12 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów