„GRUZBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000250839
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[RDF/368341/22/329]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0202243912006-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUZBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina BOGATYNIA miejscowość DZIAŁOSZYN2012-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIAŁOSZYN nr domu 147 kod pocztowy 59-915 poczta BOGATYNIA kraj POLSKA 2012-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2006 R. NOTARIUSZ BOGDAN GRZELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 7/2, REPERTORIUM A NR 500/2006. 08.02.2006 R. -NOTARIUSZ BOGDAN GRZELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 7/2, REPERTORIUM A NR 1643/2006 -ZMIANA § 22 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2006-02-10 do dziś
202.03.2006 R., NOTARIUSZ BOGDAN GRZELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU PRZY UL. BOH. GETTA 7/2, REPERTORIUM A NR 2606/2006 -ZMIANA § 17 I § 22 UMOWY SPÓŁKI.2006-03-22 do dziś
309.09.2009 R., NOTARIUSZ ŁUCJA JASKÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BOGATYNI, UL. DASZYŃSKIEGO 19/3, REP. A NR 2832/2009, ZMIENIONO:: § 3, § 7, § 9, § 22.2009-09-23 do dziś
406.09.2012 R., NOTARIUSZ ŁUCJA JASKÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BOGATYNI, UL. DASZYŃSKIEGO 19/3, REP. A NR 3027/2012, ZMIENIONO: § 3, § 7.2012-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCER2007-05-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN GABRIEL2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2006-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCER2007-05-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN GABRIEL2007-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2009-09-23 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-09-23 do dziś
302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2009-09-23 do dziś
408 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2009-09-23 do dziś
508 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2009-09-23 do dziś
638 31 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WYŁĄCZAJĄC ZŁOM2009-09-23 do dziś
738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-09-23 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-09-23 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-09-23 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-09-23 do dziś
1142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-09-23 do dziś
1242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-23 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-23 do dziś
1442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-09-23 do dziś
1546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-09-23 do dziś
1646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-09-23 do dziś
1747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-09-23 do dziś
1846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-09-23 do dziś
1949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-09-23 do dziś
2052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-09-23 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-23 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-23 do dziś
2377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-23 do dziś
2481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-09-23 do dziś
2539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-09-23 do dziś
2619 20 Z PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO, PRODUKCJA BRYKIETÓW Z WĘGLA BRUNATNEGO2009-09-23 do dziś
2723 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-09-23 do dziś
2823 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-09-23 do dziś
2977 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ KIEROWCY2012-10-24 do dziś
3049 32 DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2012-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2007 okres 01.03.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
2data złożenia 07.10.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-11-07 do dziś
3data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-04-15 do dziś
4data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-14 do dziś
5data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-18 do dziś
6data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
7data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 -31.12.20122013-04-08 do dziś
8data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
9data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
10data złożenia 22.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-22 do dziś
11data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
12data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-21 do dziś
13data złożenia 27.02.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-27 do dziś
14data złożenia 01.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-01 do dziś
15data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
16data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-11-07 do dziś
301.01.2008-31.12.20082010-04-15 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-14 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-05-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
701.01.2012 -31.12.20122013-04-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-01 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-11-07 do dziś
301.01.2008-31.12.20082010-04-15 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-14 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-05-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
701.01.2012 -31.12.20122013-04-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów