GRUPA UNIWERSALNE SYSTEMY BIZNESOWE „FENIKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000250805
Numer REGON: 020223109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-02-28
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/102/18/928]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UNIWERSALNE SYSTEMY BIZNESOWE „FENIKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina WROCŁAW-STARE MIASTO miejscowość WROCŁAW2011-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica NABYCIŃSKA nr domu 19 kod pocztowy 50 -986 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 30.01.2006 R. ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONĄ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 166/2006 PRZEZ NOTARIUSZA LECHA BORZEMSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13.2006-02-10 do dziś
220.07.2011 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 4443/2011 NOT. HELENA SZYMCZYK -GRABIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13 UCHWAŁA O ZMIANIE SIEDZIBY SPÓŁKI. 08.08.2011 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 4859/2011 NOT. HELENA SZYMCZYK GRABIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13 -UZUPEŁNIONO UCHWAŁĘ Z DNIA 20.07.2011 R. POPRZEZ OKREŚLENIE, IŻ ZMIANIE ULEGŁ § 3 UMOWY SPÓŁKI.2011-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYRTAK2006-02-10 do dziś
2. ImionaJAN2006-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).2010-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport119000,00 ZŁ2006-02-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 A UPRAWA ZBÓŻ2006-02-10 do dziś
201 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2006-02-10 do dziś
345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-02-10 do dziś
445 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-02-10 do dziś
545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-02-10 do dziś
645 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-02-10 do dziś
745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-02-10 do dziś
845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-02-10 do dziś
945 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-02-10 do dziś
1045 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-02-10 do dziś
1145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-02-10 do dziś
1245 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-02-10 do dziś
1301 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH2006-02-10 do dziś
1445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-02-10 do dziś
1545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2006-02-10 do dziś
1645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-02-10 do dziś
1745 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-02-10 do dziś
1845 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2006-02-10 do dziś
1945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-02-10 do dziś
2045 41 Z TYNKOWANIE2006-02-10 do dziś
2145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-02-10 do dziś
2245 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-02-10 do dziś
2345 44 A MALOWANIE2006-02-10 do dziś
2401 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2006-02-10 do dziś
2545 44 B SZKLENIE2006-02-10 do dziś
2645 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-02-10 do dziś
2750 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-10 do dziś
2850 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-10 do dziś
2950 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2006-02-10 do dziś
3050 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-10 do dziś
3150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2006-02-10 do dziś
3250 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2006-02-10 do dziś
3351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-02-10 do dziś
3451 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-02-10 do dziś
3501 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2006-02-10 do dziś
3651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-02-10 do dziś
3752 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-02-10 do dziś
3852 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-02-10 do dziś
3952 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-02-10 do dziś
4052 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-02-10 do dziś
4152 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-02-10 do dziś
4252 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
4355 10 Z HOTELE2006-02-10 do dziś
4455 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2006-02-10 do dziś
4555 22 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2006-02-10 do dziś
4601 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2006-02-10 do dziś
4755 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-10 do dziś
4855 30 A RESTAURACJE2006-02-10 do dziś
4955 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2006-02-10 do dziś
5055 40 Z BARY2006-02-10 do dziś
5155 51 Z STOŁÓWKI2006-02-10 do dziś
5255 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2006-02-10 do dziś
5360 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2006-02-10 do dziś
5460 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2006-02-10 do dziś
5560 21 C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADOWY POZOSTAŁY2006-02-10 do dziś
5660 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2006-02-10 do dziś
5701 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2006-02-10 do dziś
5860 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2006-02-10 do dziś
5960 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-02-10 do dziś
6060 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-02-10 do dziś
6160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-02-10 do dziś
6263 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2006-02-10 do dziś
6363 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-02-10 do dziś
6463 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2006-02-10 do dziś
6563 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2006-02-10 do dziś
6663 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2006-02-10 do dziś
6763 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2006-02-10 do dziś
6801 50 Z GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-02-10 do dziś
6963 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2006-02-10 do dziś
7063 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.2006-02-10 do dziś
7164 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2006-02-10 do dziś
7264 12 B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA2006-02-10 do dziś
7364 20 F TELEWIZJA KABLOWA2006-02-10 do dziś
7464 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2006-02-10 do dziś
7565 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-10 do dziś
7667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
7767 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2006-02-10 do dziś
7870 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-10 do dziś
7902 01 A GOSPODARKA LEŚNA2006-02-10 do dziś
8070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-10 do dziś
8170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-10 do dziś
8270 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-02-10 do dziś
8370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-02-10 do dziś
8472 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-02-10 do dziś
8572 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2006-02-10 do dziś
8672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-02-10 do dziś
8772 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-02-10 do dziś
8874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-02-10 do dziś
8974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-02-10 do dziś
9002 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2006-02-10 do dziś
9174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-02-10 do dziś
9274 40 Z REKLAMA2006-02-10 do dziś
9374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-02-10 do dziś
9474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-02-10 do dziś
9574 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2006-02-10 do dziś
9674 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-02-10 do dziś
9774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
9880 41 Z DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NAUKI JAZDY2006-02-10 do dziś
9980 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2006-02-10 do dziś
10080 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-10 do dziś
10102 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2006-02-10 do dziś
10292 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2006-02-10 do dziś
10392 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
10492 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
10593 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2006-02-10 do dziś
10693 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
10701 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, ROŚLIN OKOPOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBI I INULINY2006-02-10 do dziś
10805 01 A RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2006-02-10 do dziś
10905 01 B RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2006-02-10 do dziś
11005 02 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2006-02-10 do dziś
11115 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW2006-02-10 do dziś
11215 12 Z PRODUKCJA MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW2006-02-10 do dziś
11315 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, PODROBÓW MIĘSNYCH I KRWI2006-02-10 do dziś
11415 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW Z MIĘSA2006-02-10 do dziś
11515 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW RYBACTWA2006-02-10 do dziś
11615 31 Z PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2006-02-10 do dziś
11715 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2006-02-10 do dziś
11801 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-10 do dziś
11915 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-02-10 do dziś
12015 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2006-02-10 do dziś
12115 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2006-02-10 do dziś
12215 42 Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2006-02-10 do dziś
12315 43 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-02-10 do dziś
12415 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2006-02-10 do dziś
12515 52 Z PRODUKCJA LODÓW2006-02-10 do dziś
12615 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2006-02-10 do dziś
12715 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH2006-02-10 do dziś
12815 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I RYB2006-02-10 do dziś
12901 12 A UPRAWA WARZYW2006-02-10 do dziś
13015 72 Z PRODUKCJA KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2006-02-10 do dziś
13115 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2006-02-10 do dziś
13215 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2006-02-10 do dziś
13315 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI2006-02-10 do dziś
13415 83 Z PRODUKCJA CUKRU2006-02-10 do dziś
13515 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-02-10 do dziś
13615 85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2006-02-10 do dziś
13715 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2006-02-10 do dziś
13815 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2006-02-10 do dziś
13915 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2006-02-10 do dziś
14001 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2006-02-10 do dziś
14115 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
14215 93 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2006-02-10 do dziś
14315 94 Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH2006-02-10 do dziś
14415 95 Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIEDESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
14515 96 Z PRODUKCJA PIWA2006-02-10 do dziś
14615 97 Z PRODUKCJA SŁODÓW2006-02-10 do dziś
14715 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2006-02-10 do dziś
14818 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2006-02-10 do dziś
14917 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2006-02-10 do dziś
15017 72 Z PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ2006-02-10 do dziś
15101 13 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH, ROŚLIN JAGODOWYCH I ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2006-02-10 do dziś
15218 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2006-02-10 do dziś
15318 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW, POZOSTAŁA2006-02-10 do dziś
15418 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT, POZOSTAŁA2006-02-10 do dziś
15518 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2006-02-10 do dziś
15618 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
15718 30 Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2006-02-10 do dziś
15819 10 Z PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH2006-02-10 do dziś
15919 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2006-02-10 do dziś
16019 30 A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYŁĄCZENIEM SPORTOWEGO2006-02-10 do dziś
16119 30 B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO2006-02-10 do dziś
16201 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2006-02-10 do dziś
16320 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2006-02-10 do dziś
16420 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2006-02-10 do dziś
16520 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-02-10 do dziś
16620 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2006-02-10 do dziś
16720 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2006-02-10 do dziś
16822 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-10 do dziś
16922 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2006-02-10 do dziś
17022 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2006-02-10 do dziś
17122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-02-10 do dziś
17225 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH2006-02-10 do dziś
17301 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW I OSŁOMUŁÓW2006-02-10 do dziś
17425 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-02-10 do dziś
17525 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-02-10 do dziś
17625 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2006-02-10 do dziś
17725 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-02-10 do dziś
17826 12 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO2006-02-10 do dziś
17926 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2006-02-10 do dziś
18028 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-02-10 do dziś
18128 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2006-02-10 do dziś
18228 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2006-02-10 do dziś
18328 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2006-02-10 do dziś
18401 23 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2006-02-10 do dziś
18528 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-02-10 do dziś
18628 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2006-02-10 do dziś
18736 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2006-02-10 do dziś
18836 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2006-02-10 do dziś
18936 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-02-10 do dziś
19036 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2006-02-10 do dziś
19137 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-02-10 do dziś
19237 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-02-10 do dziś
19345 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-02-10 do dziś
19445 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2006-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 30.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
2data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072010-04-13 do dziś
3data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082010-04-13 do dziś
4data złożenia 10.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072010-04-13 do dziś
301.01.2008 DO 31.12.20082010-04-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072010-04-13 do dziś
301.01.2008 DO 31.12.20082010-04-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów