EXITO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000250756
Numer REGON: 012649151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/29316/21/688]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012649151 NIP 52523583302009-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 50637 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY2006-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.1997 R. NOTARIUSZ ZENON MARMAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -REPERTORIUM A 3341/97 UMOWA SPÓŁKI; 20.01.2006 R. NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 606/2006 -ZMIANA § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 UMOWY SPÓŁKI;2006-02-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4864/2012 Z DNIA 19.06.2012 AKT PRZYGOTOWANY PRZEZ NOTARIUSZA -KRZYSZTOF BORAWSKI KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI NOTARIUSZE-SPÓŁKA PARTNERSKA UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK. 89/91,00-042 WARSZAWA NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: § 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY UST. 4 § 10 ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UST. 13 § 11 RADA NADZORCZA UST. 3 PKT 8)2012-07-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1293/2013 Z DNIA 27.02.2013, AKT PRZYGOTOWANY PRZEZ NOTARIUSZA - KRZYSZTOF BORAWSKI KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI NOTARIUSZE - SPÓŁKA PARTNERSKA UL.NOWY ŚWIAT 41A LOK.89/91, 00-042 WARSZAWA NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: § 4 UST. 1, UST. 4 PKT.1), 2), 3) § 9 PKT 3) - WYKREŚLONY § 10 UST. 7 - WYKREŚLONY; UST. 12 PKT. 2), 3), 4) - ZMIANA; UST. 12 PKT 14), 15), 17) - WYKREŚLONY, DODANO NOWE DODATKOWE ZAPISY W UST. 12 § 12 UST. 1, UST. 6, UST. 8 - ZMIANA; UST. 2 I UST. 4-WYKREŚLENIE NUMER CAŁEGO WYKREŚLONEGO PARAGRAFU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: § 11 WYKREŚLONY2013-04-22 do dziś
426.11.2018 R. REP. A NR 13071/2018 NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKTA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-02-07 do dziś
505.06.2019 R., REP. A NR 7001/2019, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4 UST. 1, § 4 UST. 4, § 5 UST. 2, § 10 UST. 11 PKT 20)2019-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1404500512011-01-12 do dziś
4. Numer KRS0000251711 2011-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.385,00 ZŁ2019-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego126000,00 ZŁ2019-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZAK2013-04-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAROL2013-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZAK2006-02-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JAROSŁAWA2006-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2006-02-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2006-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMLECZAK2021-06-08 do dziś
2. ImionaKACPER KRZYSZTOF2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA, Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-06-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2007 okres OD 01-03-2006 DO 31-12-20062007-08-20 do dziś
2data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
3data złożenia 26.06.2009 okres OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-08-28 do dziś
4data złożenia 02.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
5data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
7data złożenia 12.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
8data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
9data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
14data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
15data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01-03-2006 DO 31-12-20062007-08-20 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
3OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-08-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01-03-2006 DO 31-12-20062007-08-20 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
3OD 01-01-2008 DO 31-12-20082009-08-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów